Nieuwsitem

Jaarvergadering 17 mei

02-05-2019

Op vrijdag 17 mei vanaf 20:00 uur wordt de Ledenraadsvergadering met aansluitend de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Het NRPS kent geen besloten ledenraadsvergadering. Ook 'gewone' leden zijn meer dan welkom en mogen meepraten over de onderwerpen die passeren. Het is alleen uitsluitend aan de gekozen ledenraadsleden om over zaken en benoemingen te stemmen.

Dus komt allen!

AGENDA VAN DE LEDENRAADSVERGADERING

Vrijdag 17 mei 2019 de Nieuwe Heuvel te Lunteren. Aanvang 20.00 uur.

1. Opening.
2. Notulen ledenvergadering d.d. 16 november 2018.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag 2018.
5. Financieel verslag 2018.
6. Verslag Financiële Commissie.
7. Decharge bestuur.
8. Benoeming (plv) Lid Financiële Commissie.
9. Samengaan afdeling Overijssel met Regio Midden.
10. Bestuursvoorstellen.
11. Bestuursverkiezing: Reglementair aftredend en herkiesbaar: Mevr. L. Bonder, secretaris. Vacature (klik hier voor de bijlage).
12. Commissies.
13. Rondvraag.
14. Bepalen datum najaarsvergadering 2019.
15. Sluiting.
AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.
1. Opening
2. Discussie.
3. Rondvraag.
4. Sluiting
Na afloop van de vergadering biedt het NRPS u graag een drankje aan.

Onze partners